0332210
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Rakovník - idatabaze.czPsychologické poradny - idatabaze.cz

Základní informace

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje je zařízením poskytujícím odborné sociální poradenství a patří mezi sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, § 37. písm. b).

Služby v centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje jsou ze zákona poskytovány klientům bezplatně, pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, klient má právo vystupovat anonymně a není třeba žádného doporučení ani předložení osobních dokladů.

Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů. Cílem je posílit člověka natolik, aby sociální služby přestal potřebovat anebo, aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Cílové skupiny:

Rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, senioři a jiné osoby.

Základní formy odborné činnosti:

 1. Základní sociální poradenství
  1. Informování o poskytované službě
  2. Informování o navazujících službách
  3. Informování o běžně dostupných zdrojích pomoci
  4. Informování o možnosti spolupráce s blízkými osobami

  Služba základního sociálního poradenství je poskytována osobním, telefonickým či elektronickým kontaktem uživatele s odborným pracovníkem zařízení.

 2. Odborné sociální poradenství
  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb
  2. Sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství a terapie v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie
  3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podrobnější popis konzultace, intervence:

 1. Vstupní pohovor: orientační diagnostické poradenský rozhovor, osobní
  forma:individuální, párová a rodinná
  obsah:mapování problému, mapování současné životní situace klienta, mapování rodinné situace klienta, osobní a rodinná anamnéza, první formulace zakázky
  pověřená osoba:sociální pracovnice, případně poradce
  fáze vedení případu:vždy při prvním kontaktu klienta s centrem
  výstup:zpracování a založení záznamového archu klienta, zápis
 2. Krizová intervence: osobní, telefonická, písemná
  forma:individuální, individuální telefonická
  obsah:reakce na klientovu situaci, nabídka kontaktu osobního, doporučení na jiné návazné a spolupracující organizace
  pověřená osoba:sociální pracovnice, psycholog, poradce, psychoterapeut
  fáze vedení případu:kdykoliv je třeba
  výstup:doporučení dalšího postupu, podpora klientovi
 3. Poradensko-terapeutická intervence:
  forma:individuální, párová nebo rodinná
  obsah:v rámci individuální, párové, rodinné terapie zajištění stabilizace aktuálního stavu klienta
  pověřená osoba:psycholog, poradce, psychoterapeut
  fáze vedení případu:na počátku i v průběhu vedení
 4. Psychologické poradenství:
  forma:individuální, párové, rodinné
  obsah:obecné a speciální odborné poradenské techniky a postupy, psychoterapeutické techniky a postupy, nácvik nových dovedností, nového chování
  pověřená osoba:psycholog, poradce, psychoterapeut
  výstup:dohoda o spolupráci, formulace, reformulace individuálních doporučení (individuálního plánu)
 5. Psychologická a psychosociální diagnostika:
  forma:individuální, párová, rodinná
  obsah:komplexní diagnostika sociálního fungování; standardizované psychodiagnostické postupy
  pověřená osoba:psycholog, poradce, psychoterapeut, pomoc při administraci, vyhodnocení statistickém i sociální pracovnice
  výstup:diagnostika jako podklad pro další postupy při vedení případu
 6. Nácvik konkrétních dovedností: (např. relaxačních technik)
  forma:individuální
  obsah:zklidnění klienta, zlepšení jeho stavu pro další poradensko terapeutickou práci, nácvik relaxace, kterou pak bude provádět sám
  pověřená osoba:kvalifikovaná sociální pracovnice, psycholog, poradce, psychoterapeut
  výstup:zlepšení stavu klienta, efekt pro další práci s klientem
 7. Jiná forma – skupinová terapie:

  Není v pravidelné nabídce centra, její realizace je vždy závislá na zájmu a potřebách klientů řešit svůj problém prostřednictvím intenzivní dlouhodobé skupinové práce

  forma:skupinová
  obsah:skupinová psychoterapie dlouhodobá
  pověřená osoba:psychoterapeut s výcvikem ve skupinové psychoterapii
  výstup:zlepšení sociálních dovedností, vlastní osobní vývoj může zlepšit fungování klienta v párových, manželských i rodinných a mezilidských vztazích
 8. Sociálně právní poradenství:
  forma:individuální, párová, manželská, rodinná
  obsah:informace z oblasti sociálního poradenství, dávky, systém podpor, pomoc při formulaci podání
  pověřená osoba:sociální pracovnice, ostatní poradci
  výstup:konkrétní činnosti, pomoc při zpracování textů
 9. Jednání s institucemi:
  forma:osobní nebo telefonické jednání se souhlasem a ve věci klienta (OSPOD, okresní soud, Policie, ošetřující lékař, škola)
  obsah:dle potřeby a domluvy s klientem
  pověřená osoba:sociální pracovnice, ostatní poradci

Aktuality

Nabídka pracovního místa

7. 3. 2018

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pro svá pracoviště v Berouně, Kutné Hoře, Nymburku, Kolíně, Mladé Boleslavi, Příbrami a Praze hledá poradce na celý, případně poloviční úvazek. Podmínkou je ukončené vzdělání v magisterském oboru humanitního směru a terapeutický výcvik. Výhodou je praxe v práci s rodinou a dětmi. Pracoviště se zabývá problematikou partnerských a rodinných konfliktů, náročných situací v uspořádání vztahů mezi rodiči a dětmi po rozvodu, úzce spolupracuje s orgánem péče o dítě (OSPOD) a jinými organizacemi. Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete své CV na adresu: d.prokop@poradna-rakovnik.cz V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 313 512 657 nebo 604 501 144.